Gel håndsprit 80% – klar til brug

kr.55,00kr.75,00 ekskl. moms kr.68,75kr.93,75 inkl. moms

Håndsprit leveres i flasker, klar til brug.

Håndspritten indeholder ethanol og glycerin, ethanol er en mild og miljøvenlig alkohol uden konserveringsmidler.

Leveres i 500 ml, 1 liter.

Varenummer (SKU): 75000002 Kategori:

Beskrivelse

Gel håndsprit leveret i plastflasker – klar til brug

Gel håndsprit indeholder ethanol og glycerin. Ethanol er en mild og miljøvenlig alkohol uden konserveringsmidler. Vores gel håndsprit indeholder 80 % ethanol af farmaceutisk kvalitet. Ethanol er en mild og miljøvenlig alkohol med en god effekt og med mindre lugt end andre alkoholer.

Produktet er tilsat glycerin som giver en blødgørende effekt der virker beskyttende for hud og hænder og som hjælper huden med at bevare sin naturlige fugt. En sammensætning som er effektiv mod bakterier.

Produktet er ikke tilsat nogen form for duft, tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler. Det er testet og huden efterlades blød og fugtet selv ved hyppig brug.

Leveres i 500 ml ,1 liter

EN1500 – EN13727 – EN13624

Faresætninger:
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjnirritation.

Sikkerhedssætninger:
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Yderligere information

Vægt 0500 kg
Mængde

1 Liter, 5 Liter, 500 ml

Produkt dokumenter

Sikkehedsdatablad

Produktansvarlig

Kontakt:
Sten Jørgensen