Håndsprit til dispenser, 5 liter med 80% ethanol og glycerol

kr.298,00 ekskl. moms kr.372,50 inkl. moms

Håndsprit leveres i plastdunke, klar til brug.

Håndspritten indeholder ethanol og glycerin, ethanol er en mild og miljøvenlig alkohol uden konserveringsmidler.

Varenummer (SKU): 75000007 Kategori:

Beskrivelse

Håndsprit leveret i plastdunke – klar til brug

Håndsprit til dispenser indeholder 80 % ethanol af farmaceutisk kvalitet. Ethanol er en mild og miljøvenlig alkohol med en god effekt og med mindre lugt end andre alkoholer.
Produktet er tilsat glycerol som giver et blødgørende effekt der virker beskyttende for hud og hænder og som hjælper huden med at bevare sin naturlige fugt. Den sammensætning er effektiv mod bakterier og vira. Produkterne er ikke tilsat nogen form for duft, tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler. De er testet og huden efterlades blød og fugtet selv ved hyppig brug.

Opfylder  EN1500 – EN13624 – EN13427

Faresætninger:
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjnirritation.

Sikkerhedssætninger:
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

 

Yderligere information

Vægt 6 kg

Produkt dokumenter

Sikkehedsdatablad

Produktansvarlig

Kontakt:
Sten Jørgensen